(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Šolski sklad

                                                    http://www.os-razkrizje.si/upload/gallery/293/sklad_barvno.png

Upravni odbor šolskega sklada  Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje

predsednica: Natalija Baumgartner  

namestnica predsednice: Leonida Šeruga

člani: Olga Novak, Bernard Makovec, Damijana Sobočan, Tihomir Pukšič in Andreja Makovec.

 

Zapisniki

zapisnik 6. sestanka 17. 1. 2018

zapisnik 5. sestanka 4. 12. 2017

zapisnik 4. sestanka 3. 7. 2017

zapisnik 3. sestanka 15.6.2017

zapisnik 2. sestanka 11. 4. 2017

zapisnik 1. sestanka 6. 12. 2016

 

Pravila šolskega sklada

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje na svoji seji dne 4. 12. 2017, sprejel naslednja

 

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Zavod Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje je na seji sveta šole dne 30. 9. 2008 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada (v nadaljevanju sklad).

2. člen

S temi pravili se določijo:

• ime, sedež, namen in dejavnost sklada,

• organi in organizacija šolskega sklada,

• obveščanje o delovanju sklada.

 

II. IME, SEDEŽ, NAMEN IN DEJAVNOST ŠOLSKEGA SKLADA

 

3. člen

(ime in sedež)

Ime sklada je: »Šolski sklad Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje«

Skrajšano ime sklada je: »Šolski sklad OŠ Razkrižje«

Sedež sklada je: Šafarsko 24 c, 9246 Razkrižje

Št. računa: SI56 0137 6603 0677 687

Sklad uporablja pečat zavoda.

 

4. člen

(namen sklada)

Namen sklada je :

 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize, delavnice, raziskovalna dejavnost na šoli, udeležba na tekmovanjih in podobno), da bi le te bile dostopne čim večjemu številu učencev,
 • podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija in podobno),
 • sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole,
 • zviševanje standarda pouka in podobno,
 • sodelovanje in povezovanje z vsemi deležniki v ožjem in širšem okolju.

 

5. člen

(dejavnost sklada)

Dejavnost sklada je vezana na pridobivanje sredstev iz:

 • prostovoljnih prispevkov staršev, občanov, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
 • donacij državnih organov in drugih institucij,
 • sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in v tujini,
 • podpore drugih skladov in ustanov,
 • donacij in sponzorstva,
 • z lastno dejavnostjo,
 • drugih virov.

Šola prispevkov staršev v sklad ne more predpisati kot obvezne.

 

6. člen

Sklad zbira sredstva iz prejšnjega člena na transakcijski račun zavoda. Računovodstvo zavoda prispevke za sklad posebej evidentira.

 

 

III. ORGANI IN ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA SKLADA

 

7. člen

(upravni odbor)

Svet staršev imenuje 7-članski upravni odbor, ki upravlja šolski sklad. Upravni odbor ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole.

Člani izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.

 

8. člen

(predlaganje in imenovanje)

Svet šole predlaga najmanj tri predstavnike šole v upravni odbor na podlagi kandidatne liste, ki mu jo posreduje šola.

Člani sveta staršev predlagajo predstavnike staršev v upravni odbor. Predstavniki staršev so lahko tudi člani sveta staršev.

 

9. člen

(konstituiranje)

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji. Do izvolitve novega predsednika jo skliče in vodi dosedanji predsednik odbora oz. ravnatelj. Odbor je konstituiran, ko sta izvoljena novi predsednik in njegov namestnik.

 

10. točka

(prenehanje članstva)

Članu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata:

• na lastno željo,

• zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok ni več učenec, ipd. ) ali

• zaradi odpoklica.

V tem primeru svet šole oz. svet staršev izvede izbor nadomestnega člana, svet staršev pa ga imenuje v upravni odbor za preostali mandat.

 

11. člen

(pristojnosti upravnega odbora sklada)

Upravni odbor sklada:

 • sprejema pravila sklada,
 • sprejema letni program dela s finančnim načrtom,
 • pripravi poročilo o realizaciji letnega programa dela,
 • obravnava mnenja in predloge o pomoči in odloča o njih,
 • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • odloča o morebitnih pritožbah,
 • opravlja druge pristojnosti po zakonu in pravilih,
 • skrbi za promocijo sklada skupaj z ravnateljem.

 

12. člen

Delo Upravnega odbora je javno.

 

13. člen

(pogoji delovanja)

Pogoje za delovanje Upravnega odbora sklada zagotavlja zavod.

 

14. člen

(odločanje na sejah)

Med šolskim letom se člani upravnega odbora sestajajo po potrebi. Upravni odbor lahko po potrebi izvede tudi korespondenčno sejo.

Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh prisotnih članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje. O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike.

 

15. člen

Administrativna tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja računovodska služba zavoda. Vse listine finančne narave podpisujeta predsednik Upravnega odbora sklada oz. ravnatelj in računovodja.

 

III. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

 

16. člen

Upravni odbor sklada o svojem delovanju najmanj enkrat letno obvešča svet staršev in svet šole ter javnost o rezultatih, sklepih in ugotovitvah upravnega odbora šolskega sklada. Poročilo o delu upravni odbor sklada objavi v letnem poročilu šole. Zapisniki sej upravnega odbora in drugi dokumenti sklada se objavijo na spletni strani šole.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

17. člen

Pravila sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.  Pravila se objavijo na spletni strani šole.

 

Šafarsko, 4. 12. 2017

                                                                      

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje

Natalija Baumgartner