(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Asistenti v šoli in vrtcu

http://www2.arnes.si/~mgeri/Datoteke/Sola/Slike/ESS.gif

»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Mladi brezposelni bo v okviru projekta lahko zaposlen za čas trajanja pouka v enem šolskem letu. V tem času bo v vzgojno-izobraževalnem zavodu pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za nadaljnjo zaposlitev.

V okviru projekta bo asistent lahko vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki bo prisoten v razredu oziroma skupini, in bo po navodilih strokovnega delavca pomagal otroku s posebnimi potrebami tako, da mu bo pomagal slediti pouku, ga spodbujal, nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi, če bo treba, se bo z njim za krajši čas, ki bi ga otrok potreboval npr. za umiritev ali počitek, odmaknil iz razreda, nudil pomoč strokovnemu delavcu, kadar ta presodi, da je to potrebno, npr. če otrok s svojim vedenjem ogroža sebe ali druge in podobno. Njegova vloga bo povezovalna, tako da se z njegovo prisotnostjo ne bo ustvarjala ali spodbujala segregacija. Po navodilih strokovne skupine bo pomagal pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno. Naloge asistenta glede na potrebe posameznega otroka, za katerega kandidira na javnem razpisu, podrobneje opredeli prijavitelj.

(Besedilo povzeto iz Javnega razpisa)

Na naši šoli so v času od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 na projektnem delovnem mestu zaposlene tri asistentke za delo z otroki s posebnimi potrebami.