(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero so vključili vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom ter srednje šole.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih.

Predvidene aktivnosti na šoli:

  • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji in vzgojitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega načrta šole/vrtca.
  • Učitelji in vzgojitelji uporabljajo osebne načrte, ki jih po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
  • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem/vzgojiteljem na šoli oziroma v vrtcu (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja/vzgojitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …).
  • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih.
  • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
  • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah oziroma vrtcih v območnih enotah.
  • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okoli v učno prakso na šoli oziroma v vrtcu.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.