(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Vpis v vrtec

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca (oz. po zaključku dopusta za nego in varstvo otroka, če je bil le-ta podaljšan) do vstopa v šolo. Redni vpis otrok novincev za naslednje šolsko leto (od 1. 9. dalje) imamo praviloma prvi teden meseca aprila. Datum vpisa  enkrat letno objavimo na internem TV kanalu ter na spletnih straneh občine Razkrižje  in vrtca. V primeru prostih mest vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete  s posebno prijavo oz. vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite pri svetovalni delavki  ali s klikom na spodnjo povezavo. Na vpis lahko prinesete že izpolnjeno vlogo, lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu (potrebovali boste EMŠO otroka in staršev). Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi po pošti.

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Oddelki se oblikujejo s 1. septembrom.

Kaj je potrebno storiti pred vstopom otroka v vrtec?

Ko je otrok sprejet v vrtec, starše o tem pisno obvestimo. Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, z vrtcem podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Pogodbo vam bomo poslali hkrati z obvestilom o sprejemu. Izpolnjeno pogodbo čim prej vrnete svetovalni delavki. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v določenem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Po podpisu pogodbe morate starši še pred vključitvijo otroka v vrtec urediti naslednjo dokumentacijo:

  • pridobiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka
  • oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo  (obr. 8,45).

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Praviloma je to 1. september oziroma prvi delovni dan v mesecu septembru. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev (mesec junij ali avgust).

 Za vse dodatne informacije o vpisu otrok v vrtec se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca na telefon 02/585 8641 ali po e-pošti: petra.donsa@guest.arnes.si

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši lahko izpišete otroka iz vrtca kadarkoli, do 15. v mesecu za naslednji mesec. Otroka lahko izpišete samo v pisni obliki in sicer na obrazcu  Izpis otroka iz vrtca. Obrazec dobite na upravi vrtca pri svetovalni delavki ali na spodnji povezavi, oddate pa ga pri svetovalni delavki.

Ob morebitnem ponovnem vpisu otrok nima prednosti pred ostalimi.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA