(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7. ,8. IN 9. RAZREDU

Kaj so izbirni predmeti?

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese.

Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Predmeti so razdeljeni v dva sklopa:

  • družboslovno – humanističnega
  • naravoslovno – tehničnega.

Predmeti se razlikujejo tudi glede na čas trajanja, in sicer:

  • triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta);
  • triletni predmeti, lahko tudi krajši(učenec jih lahko izbere tri leta ali manj);
  • enoletni, vezani na razred(lahko se jih ponudi samo v določenem razredu);
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Primer:

Če se učenec odloči za drugi tuji jezik (npr. angleščino), ki se ga učenec uči dve uri tedensko, s tem izpolni svojo obvezo – obiskuje torej samo izbirni predmet angleščino.

Izbirne predmete šola ponudi po sklopih, učenec pa izbirne predmete izbira NE glede na sklop.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Izbirni predmeti so obvezni del pouka, če učenec neupravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta dobi neupravičeno uro. Predmeti so umeščeni v predmetnik posameznega razreda. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. šport) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti…).

Ocenjujejo s  številčnimi ocenami od 1. do 5. V primeru, da je učenec ocenjen ob zaključku šolskega leta z oceno 1 (nezadostno) ima popravni izpit.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Število skupin izbirnih predmetov

Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo število skupin za vsako šolo. Tako bomo izvajali predmete, katere bo izbralo več učenk in učencev.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenec ima v začetku šolskega leta mesec dni časa (september) za spremembo (ob predhodnem pogovoru z učiteljem, ki izvaja izbirni predmet) – popravek izbirnega predmeta. Vključi se lahko v še proste skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.  

Ob morebitnih spremembah izbire, vas zaradi organizacije dela naprošamo, da o spremembi čim prej obvestite pedagoginjo. Pri njej dobite obrazec za popravek.

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku, da bo v septembru čim manj sprememb in da izberejo tiste predmete, v katerih so močni in ki jih veselijo.

Vodnik po obveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2019/20 si lahko pogledate tukaj.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5., 6., 7., 8. IN 9. RAZREDU

Učenci  4., 5., 6., 7., 8. in 9.  razreda bodo v naslednjem šolskem letu lahko obiskovali tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik (v našem primeru angleščina za 4.,5., 6., 7., 8. in 9.  razred), ki se izvaja dve uri tedensko.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenec lahko svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju ali pa vsako šolsko leto izbere (ali pa sploh ne izbere) drugi predmet.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za  vsako šolsko leto posebej. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2019/20 si lahko pogledate tukaj.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TUJI JEZIK  ZA 1. RAZRED

Učenci 1. razreda imajo možnost obiskovati neobvezni izbirni predmet: drugi tuji jezik NEMŠČINA.

 

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko osebno oglasite pri pedagoginji, ge. Petri Donša ali jo pokličete na telefon 02/ 58 58 641.

 

Pripravila: Petra Donša, svetovalna delavka